تاریخچه

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال ۱۳۵۴ و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف ،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا“ به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند . سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران ، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور ، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی ، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.

 

 

فعالیتهای سازمان به چهارحوزه اصلی قابل تقسیم می باشند .

  • سرمایه گذاری خارجی در ایران :

سازمان به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور می باشد که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۱، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد .

اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری ، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان ، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد .

 

به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی ،سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاریهای خارجی ،مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بادیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است. در حال حاضر، صرف نظر از مذاکرات در دست انجام با تعداد کثیری از کشورهای جهان ۴۷ ، موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با اغلب کشورهای اروپائی ، آسیای جنوب شرقی ، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه ، شمال و جنوب آفریقا به امضاء رسیده است.

  • تامین مالی خارجی :

یکی از حوزهای مهم فعالیت سازمان، هدایت کلیه امور مربوط به موسسات مالی و اعتباری بین المللی و نیز آژانس های تضمین اعتبارات صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه و سایر سازمانهای بین المللی می باشد. این فعالیتها در اداره کل وامها ، مجامع و موسسات بین المللی سازمان صورت می پذیرد. این اداره همچنین مسئول هدایت مذاکرات با دولتها و موسسات دولتی به منظور انعقاد موافقتنامه های وام و اعتبارات و از همه مهمتر، مدیریت صدور ضمانتنامه های بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی ، به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی را برعهده دارد.

  • سرمایه گذاری در خارج :

سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی در خارج کشور ، در چارچوب سیاست عمومی دولت در ارتباط با صدور سرمایه و خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، توسط سازمان هدایت و تنظیم میگردد. تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای دولت ایران در خارج از کشور توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذار ایرانی، صورت پذیرفته است . با این وجود، توان بالقوه موجود سرمایه گذاری های بیشتری را به منظور گسترش و تشویق روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه می طلبد.

  • روابط اقتصادی خارجی:

این وظیفه توسط اداره روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی، که در درون سازمان واقع شده، انجام می پذیرد. این اداره مسئول کلیه امور مربوط به روابط اقتصادی خارجی،از جمله کمیسیون های مشترک اقتصادی با چندین کشور و نیز سازماندهی و هماهنگی مجموعه ای از وظایف در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای جهان می باشد .